تبلیغات
به وبلاگ دانلود نرم افزارهای مهندسی عمران و معماری خوش آمدید
Susa Web Tools
دانلود رایگان نرم افزارهای مهندسی عمران و معماری - مجموعه ای از ضوابط و مقررات شهر سازی شهرداری تهران
تاریخ : پنجشنبه 25 اسفند 1390 | 02:23 ق.ظ | نویسنده : مهندس رضوی
منبع:سازه نگار

مجموعه ای از ضوابط و مقررات شهر سازی شهرداری تهران

برای مطالعه ضوابط و مقررات شهر سازی مانند
تراکم و مازاد تراکم
ماده 100 قانون شهرداری ها
بخشنامه نما سازی
ضوابط بالكن*ها
نحوه احداث بنا در املاک دارای اصلاحی
محل استقرار ساختمان در زمین
سطح اشغال در قطعات مسکونی در شهر تهران
ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت
ادامه ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت
ضوابط پارکینگ
ادامه ضوابط پارکینگ
حوزه بندی پارکینگ

برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب بروید

تراکم و مازاد تراکم ( تراکم 120% یا تراکم 180% یعنی چه ؟ )

جمعیت ( یعنی انسانها ) مبنای مهم همه طرحهای شهری است .
واین جمعیت ( انسانها ) الزاماً بایستی در شهر بر اساس استانداردهای محلی و بین المللی در رفاه و آسایش زندگی کنند .
و برای اینکه در رفاه و آسایش زندگی کنند ، بایستی تک تک اجزای پیکره شهری مانند شبکه معابر ، فضاهای آموزشی ، فضاهای درمانی ، فضاهای تفریحی و گردشی و پارک و فضای سبز و تاسیسات و تجهیزات شهری و فضاهای کار و سکونت و غیره ، زنده و پویا ، به اندازه وبه نسب و تناسب جمعیت شهر باشد .
زون های مسکونی محل اسکان جمعیت شهر است .
و برای اینکه جمعیت مورد نظر را در زون های مسکونی اسکان دهند :
1- حد نصاب تفکیک قطعات مسکونی را تعریف و مشخص میکنند .
2- برای احداث بنا ، میزان سطح اشغال بنا را مشخص میکنند ، مثلاً میگویند سطح اشغال 60% ، یعنی در آن قطعه زمین میتوانند تا 60% مساحت زمین ساختمان بسازند .
3- برای احداث بنا ، تعداد طبقات مجاز ساختمان سازی را مشخص میکنند.
زون های مسکونی با شرایط مختلف تعریف میشوند مثلا در برخی از زون ها ساختمانهای دو طبقه و یا سه یا چهار طبقه و یا برج های چند طبقه تعریف میشوند .
بنا براین اگر در زون مسکونی ساختمانهای دو طبقه با سطح اشغال60% تعریف شود تراکم مجاز دراین زون 120% است.
( 120% =60% * ۲ ) .
یا اگر در زون مسکونی ساختمانهای سه طبقه با سطح اشغال60% تعریف شود تراکم مجاز در این زون 180% است.
( 180% =60% * ۳) .

نکته :
اگر به صورت دستوری در زون های مسکونی تغییری در تعداد طبقات داده شود مثلا بجای دو طبقه چهار طبقه ساخته شود میزان جمعیت در آن زون دو برابر شده و به دلیل ثابت بودن مساحت زون های خدماتی و شبکه معابر موجبات سلب آسایش و ترافیک های سنگین فراهم خواهد شد.

ماده 100 قانون شهرداری ها

مالكین اراضی واملاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك ارا ضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان*های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، به وسیله مامورین خود اعم از آن كه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
*تبصره 1:
در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسیون*هایی مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیركشور و یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن شهر مطرح می*شود. كمیسیون پس از وصول پرونده به ذی*نفع اعلام می*نماید كه ظرف ده روز توضیحات خود را كتباً ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذكور، كمیسیون مكلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رای برای ادای توضیح شركت می*كند، ظرف مدت یك*ماه تصمیمات مقتضی بر حسب مورد اتخاذ كند، در مواردی كه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می*كند، مكلف است حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در كمیسیون مذكور مطرح نماید درغیر این صورت كمیسیون به تقاضای ذی*نفع به موضوع رسیدگی خواهد كرد. در صورتی كه تصمیم كمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی كه نباید از دو ماه تجاوز كند تعیین می*نماید. شهرداری مكلف است تصمیم مزبور را به مالك ابلاغ كند، هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راساً اقدام كرده و هزینه آن*را طبق مقررات آیین*نامه اجرای وصول عوارض از مالك دریافت خواهد نمود.
تبصره 2:
درمورد اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسكونی، كمیسیون می*تواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت قوانین و آیین*نامه*ها ملك از نظر مكانی (در بر خیابان*های اصلی یا خیابان*های فرعی و یا كوچه بن باز یا بن*بست) رای به اخذ جریمه*ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع استفاده از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نمایند (جریمه نباید از حداقل یك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هرمترمربع بنای اضافی بیشتر باشد). در صورتی كه ذی*نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. كمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3:
در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی، صنعتی و اداری كمیسیون می*تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملك از نظر مكانی (در بر خیابان*های اصلی یا خیابان*های فرعی و یا كوچه بن باز یا بن*بست) رای به اخذ جریمه*ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید حداقل از 2 برابر كمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد). در صورتی كه ذی*نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.
كمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 4 :
در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه، درصورتی كه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد كمیسیون می*تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز، یك دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، درصورتی كه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بیشتر است، از ذی*نفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید، اضافه بنای زاید برتراكم مجاز براساس مفاد تبصره*های 2و3 عمل خواهد شد.
تبصره 5 :
درمورد عدم احداث پاركینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن، كمیسیون می*تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رای به اخذ جریمه*ای كه حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش، 25 متر مربع میباشد). شهرداری مكلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می*باشد.
تبصره 6:
درمورد تجاوز به معابر شهر، مالكین موظف هستند درهنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح*های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند، در صورتی كه برخلاف پروانه و یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مكلف است از ادامه عملیات، جلوگیری و پرونده امر را به كمیسیون ارسال نماید، در سایر موارد تخلف، مانند عدم استحكام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت كمیسیون*های ماده 100 است.
تبصره 7:
مهندسان ناظر ساختمانی مكلفند، نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی، كه به مسئولیت آن*ها احداث می*گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه*ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، مستمراً نظارت كرده و در پایان*كار مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نكند و موضوع منتهی به طرح در كمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مكلف است مراتب را به نظام مهندسی و كنترل ساختمان منعكس نماید. شورای انتظامی نظام مذكور موظف است، مهندس ناظر را درصورت ثبوت تقصیره برابر قانون نظام معماری و ساختمانی، حسب مورد با توجه به اهیمت موضوع، به 6 ماه تا سه سال محرومیت از كار و درصورتی كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رای تخریب به وسیله كمیسیون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات محكوم كند مراتب محكومیت از طرف شورای انتظامی نظام مهندسی و كنترل ساختمان در پروانه اشتغال درج و دریكی از جراید كثیرالانتشار اعلام می*گردد. شهرداری مكلف است تا صدور رای محكومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كمیسیون ماده 100 به مدت حداكثر 6ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مكلفند در مورد ساختمان*ها نظارت نمایند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نكنند و یا درمورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتكب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می*شود و درصورتی كه عمل ارتكابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی كه شهرداری مكلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می*تواند با استفاده از ماموران اجراییات خود و درصورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره 8:
دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان*ها، گواهی پایان ساختمان و درمورد ساختمان*های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را كه توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را درسند قید نمایند. درمورد ساختمان*هایی كه قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداری*ها (24/11/55) معامله انجام گرفته و از ید مالك اولیه خارج شده باشد، در صورتی كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمانی الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع می*باشد. در مورد ساختمان*هایی كه قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده، در صورتی كه اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان*دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بلا*مانع می*باشد.
تبصره 9:
ساختمان*هایی كه پروانه ساختمان آن*ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می*باشند.
تبصره 10:
درمورد آراء صادره از كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالك یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض كمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود كه اعضای آن غیراز افرادی باشند كه درصدور رای قبلی شركت داشته*اند، رای این كمیسیون قطعی است.
تبصره 11:
آیین*نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. واین ارزش معاملاتی سالی یك بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.بخشنامه نما سازی

این دستورالعمل در دو بخش مشتمل بر الزامات،* چک لیست راهنمای طراحی نما و پیوست های مربوطه (توصیه ها و تعاریف) به شرح ذیل تدوین گردیده و کلیه ساختمان ها با مساحت زیربنای 2500 مترمربع و بیشتر در شمول آن قرار می گیرند.
الف- الزامات

1- نحوه طراحی
1-1- طراحی سطوح اصلی و جانبی
1-2- طراحی نمای خرپشته در هماهنگی با نمای ساختمان
1-3- طراحی و تاکید بر فضای ورودی ساختمان متناسب با سایر اجزاء نما
1-4- مجزا نمودن فضای ورودی سواره و پیاده در زمان طراحی
1-5- پوشش درز انقطاع ساختمان از هر دو طرف با استفاده از مصالح به کار رفته در نما
1-6- عدم استفاده از نماهای شیشه ای پیوسته در ساختمان های مسکونی
1-7- طراحی اتصال مصالح به سازه ساختمان (جزئیات اجرایی)
1-8- مکانیابی الحاقات مانند کانال ها و لوله های تاسیساتی، کولر و نظایر آن در بخش های غیر قابل رویت از معبر عمومی و در صورت عدم امکان ارائه طرح پوشش آن ها هماهنگ با نمای ساختمان
1-9- طراحی آبچکان، قرنیز بام و کف پنجره ها در جلوگیری از لغزش آب باران بر روی سطح نما
1-10- طراحی ناودان و سایر کانال های تخلیه آب باران در داخل ساختمان
1-11- طراحی محل نصب هرگونه تابلو، تبلیغ و آگهی بر سطح خارجی نمای ساختمان های غیرمسکونی منطبق بر مواد مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان
1-12- رعایت تراز کف خیابان در زمان طراحی ورودی های ساختمان (اعم از سواره و پیاده)
1-13- عدم توسعه دسترسی سواره و پیاده به خارج از حریم ملک (بالابر معلول،* پله،* رامپ و ...)
1-14- تامین فاصله ایمنی حداقل 2 متر بین نمای ساختمان تا پیاده رو و خط محدوده زمین در ساختمان های غیر مسکونی نما شیشه ای
1-15- استفاده از شیشه ایمن و غیر ریزنده در کلیه سطوح شیشه ای مجاور فضای باز و معبر که دارای عرض 0/9 متر و مساحت بیش از 1/50 متر می باشند.

2- نقشه ها و مدارک مورد نیاز نما جهت صدور پروانه ساختمان
2-1- جانمایی طرح پیشنهادی در محیط زمینه و نمایش و نحوه تطبیق با عناصر همجوار حداقل دو پلاک از هر طرف ملک (مقیاس 1/200) به همراه تصاویری از بناهای همجوار
2-2- نقشه های نمای پیشنهادی با جزئیات کامل شامل ابعاد بازشوها،* ورودی،* رنگ، مصالح و ... (مقیاس 1/50)
2-3- نقشه های نمای تمام جبهه های اصلی ساختمان به همراه سایر نقشه های معماری فاز یک ساختمان (مقیاس 1/100)
2-4- جزئیات اتصالات نما به اسکلت ساختمان به مقیاس 1/20 (شامل نقشه سازه نگهدارنده نما)
2-5- برش (عمودی و افقی) از نحوه تعبیه پنجره ها در دیوار به مقیاس 1/10
2-6- تکمیل و تایید چک لیست های طراحی (مطابق بند ب دستورالعمل) توسط مهندس معمار به منظور درج در سوابق پلاک ثبتی
2-7- درج مشخصات کامل مصالح (رنگ، جنس، ضخامت،* ابعاد) در جدول اطلاعات نقشه های نما

3- ساز و کارهای اجرایی
3-1- صدور گواهی پایان کار ساختمان منوط به انطباق مراحل اجرای ساختمان با نقشه ای مصوب (اعم از پلان،* نما، حجم کلی و سایر جزئیات نما) خواهد بود.
3-2- کلیه مناطق نتایج اقدامات انجام شده نسبت به این دستورالعمل را در هر سه (3) ماه یکبار به اداره کل معماری و ساختمان حوزه معاونت شهرسازی و معماری ثاعلام تا در صورت لزوم نسبت به بازنگری مجدد دستورالعمل اقدام گردد.
3-3- بررسی طراحی نمای ساختمان های 12 طبقه و بیشتر و یا با زیر بنای 20000 مترمربع و بیشتر به عهده شورای معماری حوزه معاونت شهرسازی و معماری خواهد بود.

ب- چک لیست های راهنمای طراحی و اجرای نما

1- آیا نمای جبهه های اصلی و جانبی ساختمان طراحی گردیده است؟
- بله
- خیر
2- طراحی نمای خرپشته در هماهنگی با نمای ساختمان طراحی شده؟
- بله
- خیر
3- ورودی ساختمان در طراحی مورد تاکید قرار گرفته؟
- بله
- خیر
4- فضای ورودی سواره و پیاده تفکیک گردیده؟
- بله
- خیر
5- درز انقطاع ساختمان در هماهنگی با نما پوشش دارد؟
- بله
- خیر
6- آیا به عدم استفاده از نماهای شیشه ای پیوسته در طراحی ساختمان های مسکونی توجه گردیده؟
- بله
- خیر
7- اتصالات مصالح به سطح بدنه ساختمان (جزئیات اجرایی) ارائه گردیده؟
- بله
- خیر
8- مکانیابی الحاقات (مانند کانال ها و لوله های تاسیساتی، کولر و نظایر آن) در بخش های غیر قابل رؤیت ساختمان طراحی گردیده؟
- بله
- خیر
9- طراحی آبچکان،* قرنیز بام و کف پنجره ها به نحوی است که از لغزش آب باران بر روی سطح نما جلوگیری نماید؟
- بله
- خیر
10- طراحی کانال های تخلیه آب باران و ناودان و در داخل ساختمان پیش بینی شده؟
- بله
- خیر
11- طراحی محل نصب هرگونه تابلو، تبلیغ و آگهی بر سطح خارجی نمای ساختمان های غیر مسکونی منطبق بر مواد بیستم مقررات ملی ساختمان می باشد؟
- بله
- خیر
12- آیا در طراحی ورودی های ساختمان (اعم از پیاده و سواره) تراز کف خیابان رعایت گردیده؟
- بله
- خیر
13- دسترسی سواره و پیاده به ساختمان (بالابر معلول، پله و رامپ) در محدوده ملک طراحی گردیده؟
- بله
- خیر
14- آیا فاصله ایمنی حداقل 2 متر بین نمای ساختمان تا پیاده رو و خط محدوده زمین در ساختمان های غیر مسکونی بیش از 4 طبقه دارای نمای شیشه ای رعایت گردیده است؟
- بله
- خیر
15- استفاده از شیشه ایمن و غیر ریزنده در کلیه سطوح شیشه ای مجاور فضای باز و معبر که دارای عرض 0/9 متر و مساحت بیش از 1/50 متر مربع می باشند رعایت شده است؟
- بله
- خیر

پ- توصیه های طراحی

1- ایجاد رواق یا پیش آمدگی سقف طبقه همکف برای ایجاد سایه و جذابیت بصری در سطح نما
2- تاکید بر فضای ورودی ساختمان ها با استفاده از تمهیداتی متناسب با ساختار اصلی در طراحی پلان، مانند عقب رفتگی با پیش آمدگی، سایبان (در حد حریم ملک) و سایر موارد مشابه به نحوی که خاصیت دعوت کنندگی و جذابیت را القا نماید.
3- ایجاد عقب نشینی ساختمان از بر معبر اصلی (پیشخوان فضایی) در جهت ایجاد فضای شهری مطلوب یا ایجاد فضای سبز، مبلمان شهری، آب نما و مجسمه و نیمکت.
4- در قطعاتی که دارای عرض بیش از حد متعارف در محل می باشند، تقسیم پهنه نما به پهنه های کوچکتر، متناسب با دانه بندی قالب در ساختمان های همجوار، با استفاده از تمهیدات مناسب در طراحی معماری (پلان و نما)
5- به منظور تامین مطلوبیت بصری در بافت های شهری استفاده از جاگلی (فلاورباکس) در لبه بالکنی ها و یا در مجاورت پنجره ها، مشروط بر اتصال ثابت بر سطح نما.
6- استفاده از نور، رنگ و سایه روشن در سطح نما، به نحوی که جذابیت بصری تاکید گردد.
7- استفاده از پوشش گیاهی در سطح بام و نمای ساختمان
8- طراحی فرم سقف ساختمان ها در هماهنگی با بناهای همجوار، به نحوی که تکمیل کننده فرم سقف همجواری ه و زمینه موجود باشد.
9- ایجاد هماهنگی در خط آسمان (خط بام، خط پیشانی ساختمان، پیش آمدگی در و پنجره) با همجواری ها
10- انطباق طراحی سقف با اقلیم خرد محله (نزولات جوی/تابش آفتاب)
11- استفاده از ریتم و الگوی مشخص در ابعاد و فرم بازشوها (در و پنجره ها)، لبه بالکنی ها و دست اندازها با توجه به الگوی به کارگرفته در نمای ساختمان های مجاور
12- ایجاد در جداره خیابان ها توجه و تاکید بر خط و لبه ساختمان های مجاور
13- طراحی ارتفاع قرنیز در خط پایه ساختمان هماهنگ با شیب زمین و ساختمان های مجاور و نیز انتخاب مصالح مناسب، مقاوم و قابل شستشو
14- آرایش و تزئین دیواره ها و جداره های صاف و یکدست

ت- تعاریف

- نمای ساختمان: بخشی از جداره خارجی ساختمان است که در معرض دید عموم قرار دارد.
- نمای شیشه ای پیوسته: به نمایی اطلاق می گردد که دارای سطوحی از شیشه باشد بطوریکه در تقسیم آن به سطوح 20 مترمربع و بیشتر، جداکننده ای با مصالح دیگر در بین نباشد.
- اجزاء ساختمان: ورودی ها، پنجره ها، تراس ها و بالکن ها و ....
- ارکان اصلی نما: ریتم های افقی (ترکیب لبه های افقی بالای فضاها با طبقات) و ریتم های عمودی (جرزها و ...) و خط آسمان
ریتم: تکرار منظم و پیوسته گروه عناصر و اجزای تشکیل دهنده نمای ساختمان
این بخشنامه بر گرفته از سایت شهرداری تهران است و عینا جهت بهره برداری خوانندگان محترم تقدیم میگردد .


ضوابط بالكن*ها:

1- احداث پیش*آمدگی و بالكن در گذرهای كمتر از 12 متر مقدور نمی*باشد.
2- احداث پیش*آمدگی در خیابان*های 12 متر تا 20 متر به عمق 80 سانتی*متر و برای خیابان*20 متر به بالا به عرض 120 سانتی*متر مجاز می*باشد.
3- ارتفاع پیش*آمدگی نسبت به كف پیاده*رو، نباید از 5/3 متر كمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراكم محسوب خواهد شد.
4- پیش*آمدگی روی پخ دوگذر در محدوده سند مالكیت، به میزان حداكثر 5/1 متر عمود بر پخ و به شرط رعایت 5/3 متر ارتفاع از كف پیاده*رو بلامانع است.بانك نمونه قرار داد ها 2
قیمت: 6500 تومان
بانك نمونه قرار داد ها 2
مجموعه ای كامل از قراردادهای آماده
بصورت فایل های word و قابل ویرایش
با امكان اضافه و هر نوع حذف
گلچینی بی نظیر از انواع قراردادها و
قوانین حقوقی ، تجاری ، اداری ،بازرگانی ، بین المللی
بیش از 600 نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی
برای بستن قرادادهای داخل و یا خارج از كشور
نمونه قراردادهای كار، مبتنی بر قانون كار جمهوری اسلامی ایران
نمونه قرارداد های قراردادهای بیمه , تسهیلات بانكی و
قرارداد استخدام افراد، قراردادهای هنری , فرهنگی و …
كاربردی برای شركت ها، ادارات، تاجران، پیمانكاران و حتی كسبه
مطابق با قوانین و مقررات حقوقی كشور
به همراه مفاهیم آموزشی و اولیه تنظیم قرارداد ها
1 DVD
مجموعه ای پرفروش و كاربردی
نسخه یك شامل حدود ۳۰۰ قرارداد بود و
نسخه دو شامل بیش از ۶۰۰ قرارداد،
كامل شده و اصلاح شده نسخه یك می باشد
موضوعات شامل :
    قرارداد بین المللی
    قرارداد بیمه
    قرارداد  اقاله
    قرارداد  اجاره
    قرارداد  استخدامی
    قرارداد  فناوری اطلاعات و طراحی وب سایت
    قرارداد  فرهنگی آموزشی
    قرارداد  كار
    قرارداد  و قوانین مالیاتی
    قرارداد  حق انتفاع
    قرارداد اجاله
    قرارداد  خدماتی
    قرارداد خرید و فروش
    قرارداد مسئولیت مدنی
    مناقصات
    قرارداد  مشاوره
    قرارداد موافقت نامه
    مضاربه
    مساقات و مزارعه
    نظریات مشاورتی
    قرارداد نظارتی
    قرارداد عمرانی
    قرارداد پرداخت پاداش
    قرارداد پیمانكاری
    قرارداد پست و مقام
    قرارداد ساختمانی
    قرارداد ساخت و ساز
    قرارداد صنعتی
    قرارداد سرمایه گذاری
    انواع سوگند نامه
    تمدید قرارداد
    قراردادهای متفرقه

نمونه فرم ازجمله : فرم تعهد نامه كارآموزان-فرم قراردادكار
فرم مطالبات قانونی-فرم خلاصه مشخصات پرونده و …
فرم ها و  نحوه نوشتن رزومه جهت استخدام و كاریابی
شامل ۳۶ موضوع متنوع و دسته بندی شده
حاوی بیش از ۶۰۰ قرارداد
بصورت فارسی و یا لاتین
همراه با آیین نامه و مفاهیم آموزشی قراردادها
+ نرم افزارهای مورد نیاز جهت مشاهده و ویرایش قراردادها

برخی از ویژگیها
1) لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.  
2) اطلاعات خود را کامل و صحیح وارد نمایید.  
3) کد پستی صحیح خود را وارد نمایید برای ارسال سریع.  
4) از قسمت پیام شما اطلاع دهید که محصول را به چه صورت می خواهید.سفارشی یا پیشتاز  
5) همراه با آیین نامه و مفاهیم آموزشی قراردادها

برای سفارش بانك نمونه قرار داد ها 2 اینجا را کلیک کنید.
طبقه بندی: اخبار مهندسی،
برچسب ها: ضوابط شهرداری، ماده 100، شهرسازی، مقررات شهرسازی،